Algemene voorwaarden

STATUUT

De volgende voorwaarden (gezamenlijk de "Voorwaarden") zijn van toepassing op uw gebruik van https://www.ego.eu, met inbegrip van alle content, functies en diensten die worden aangeboden op of via https://www.ego.eu (Website ").

Lees de Servicevoorwaarden aandachtig door voordat u EGO begint te gebruiken, want door de Website te gebruiken, accepteert u en stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze Voorwaarden.

Deze voorwaarden zijn van kracht vanaf 28 januari 2021. We behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om deze voorwaarden van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. U erkent en stemt ermee in dat u deze Site en deze Voorwaarden van tijd tot tijd dient te bekijken en om vertrouwd te raken met eventuele wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van deze website na dergelijke wijzigingen vormt een bevestiging van de gewijzigde algemene voorwaarden en uw instemming om gebonden te zijn aan en gebonden te zijn aan de gewijzigde voorwaarden.

Werkwijze op de website

Uw gebruik van de Website is onderworpen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving en u bent als enige verantwoordelijk voor de inhoud van uw communicatie via de Website.

Door het versturen van informatie of anderszins gebruiken van een communicatiedienst, chatroom, prikbord, nieuwsgroep, software-bibliotheek of andere interactieve diensten die beschikbaar zijn op of via deze site, gaat u ermee akkoord dat u niet zult uploaden, delen, publiceren of anderszins te verspreiden of de verspreiding van inhoud te vergemakkelijken - inclusief tekst, berichten, software, afbeeldingen, geluiden, gegevens of andere informatie - die:

  • Ze zijn onwettig, bedreigend, beledigend, intimiderend, lasterlijk, lasterlijk, misleidend, bedrieglijk, schenden de privacy van anderen, martelen, bevatten duidelijke of grafische beschrijvingen of beschrijvingen van seksuele activiteiten (inclusief, maar niet beperkt tot, seksuele taal van een gewelddadige of bedreigend karakter) gericht aan een andere persoon of groep van personen) of anderszins in strijd is met onze regels of beleid
  • Slachtoffers, intimidatie, vernedering of intimidatie van een persoon of groep mensen op basis van religie, geslacht, seksuele geaardheid, ras, etniciteit, leeftijd of handicap
  • Inbreuk op een patent, handelsmerk, handelsgeheim, auteursrecht, publiciteitsrecht of ander eigendomsrecht van een partij
  • Vertegenwoordigt ongeautoriseerde of ongevraagde advertenties, ongewenste e-mail of bulk-e-mail (ook bekend als 'spamming'), kettingbrieven, elke andere vorm van ongeautoriseerde verzoeken of enige vorm van loterij of gokken
  • Bevat softwarevirussen of andere computercode, bestanden of programma's die zijn ontworpen of bedoeld om de werking van software, hardware of telecommunicatieapparatuur te verstoren, te beschadigen of te beperken, of om gegevens of andere informatie door derden te beschadigen of ongeoorloofde toegang te verkrijgen tot gegevens of andere informatie partij
  • Doet zich voor als een persoon of entiteit, inclusief een van onze werknemers of agenten

We onderschrijven of aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van materiaal dat is geplaatst of verzonden door externe gebruikers van de site. Over het algemeen beoordelen, controleren of bewerken we door gebruikers geplaatste inhoud van berichtenservices, chatrooms, prikborden, nieuwsgroepen, softwarebibliotheken of andere interactieve services die mogelijk beschikbaar zijn op of via deze Site.

Wij en onze agenten hebben echter het recht om, naar eigen goeddunken, inhoud te verwijderen waarvan wij menen dat deze niet voldoet aan deze Gebruiksvoorwaarden en enig ander gebruikersgedragsbeleid op onze Site of anderszins schadelijk, aanstootgevend of onjuist is. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of vertragingen bij het verwijderen van dergelijke inhoud. U stemt hierbij in met een dergelijke verwijdering en doet afstand van elke claim tegen ons die voortvloeit uit een dergelijke verwijdering.

U stemt ermee in dat we te allen tijde en naar eigen goeddunken uw lidmaatschap, account of andere aansluiting bij onze site kunnen beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving wegens uw schending van een van de voorgaande bepalingen.

Bovendien erkent u dat we volledig zullen meewerken om inbreuken op de systeem- of netwerkbeveiliging op andere sites te onderzoeken, inclusief samenwerking met wetshandhavingsinstanties bij het onderzoek naar vermoedelijke strafbare feiten.

Intellectueel eigendom

Door deze voorwaarden te accepteren, erkent u en gaat u ermee akkoord dat alle inhoud op deze website wordt beschermd door auteursrechten, handelsmerken, dienstmerken, octrooien of andere rechten en eigendomsrechten en het exclusieve eigendom is van EGO.

U mag de inhoud alleen gebruiken zoals uitdrukkelijk toegestaan door ons of de specifieke inhoudsaanbieder. Met uitzondering van een enkele kopie die uitsluitend voor uw persoonlijk gebruik is gemaakt, mag u geen documenten of informatie van deze Website kopiëren, reproduceren, wijzigen, opnieuw publiceren, uploaden, publiceren, verzenden of distribueren in welke vorm of op welke manier dan ook zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. of de specifieke aanbieder van inhoud en u bent als enige verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming voordat u enig auteursrechtelijk beschermd materiaal dat beschikbaar is op deze site opnieuw gebruikt.

Websites van derden

Deze Site kan u linken naar andere sites op internet of anderszins verwijzingen bevatten naar informatie, documenten, software, materialen en/of diensten die door andere sites worden geleverd. Deze websites kunnen informatie of materiaal bevatten dat sommige mensen ongepast of aanstootgevend kunnen vinden.

Deze andere websites en pagina's zijn niet onder onze controle en u erkent dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de nauwkeurigheid, de naleving van het auteursrecht, wettigheid, betamelijkheid of enig ander aspect van de inhoud van dergelijke websites, noch zijn wij verantwoordelijk voor fouten of omissies in elke verwijzing naar andere sites of hun producten en diensten. Het opnemen van een dergelijke link of verwijzing is alleen voor het gemak en impliceert geen goedkeuring of associatie met de site of site door ons, of enige garantie, expliciet of impliciet.

Afwijzing van garanties, beperking van aansprakelijkheid en vrijwaring

Uw gebruik van EGO is op eigen risico. De website wordt geleverd "zoals deze is" en "zoals beschikbaar". We wijzen alle garanties af, expliciet of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot, garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige schade, direct of indirect, die voortvloeit uit uw gebruik van de Site, en u stemt ermee in ons te verdedigen, schadeloos te stellen en te beschermen tegen elke claim, verlies, aansprakelijkheid en kosten (inclusief, maar niet beperkt tot, advocaatkosten ) die voortvloeien uit van schending van de rechten van derden. U erkent dat u een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie heeft om de Site te gebruiken. Aangezien de site niet vrij is van fouten of fouten, stemt u ermee in deze met zorg te gebruiken en alle middelen te vermijden die kunnen leiden tot het verlies van eigendommen of informatie van uzelf of van derden.

Termijn en beëindiging

Deze voorwaarden zijn op u van toepassing wanneer u een EGO-account aanmaakt of EGO begint te gebruiken en blijven van toepassing totdat u of ons deze opzegt.

EGO behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden te allen tijde te beëindigen of uw account op te schorten in het geval van ongeoorloofd of vermoedelijk ongeoorloofd gebruik van de Website, ongeacht of dit in strijd is met deze Algemene Voorwaarden of anderszins. Indien EGO deze Regelgeving beëindigt of uw account schorst om een van de redenen die in deze sectie worden uiteengezet, is EGO op geen enkele manier aansprakelijk jegens u.

Taak

EGO kan deze voorwaarden of een deel ervan zonder beperking overdragen. U mag deze Voorwaarden of een deel ervan niet overdragen aan derden.

Overheidswet

Deze voorwaarden en elk geschil of claim die hieruit voortvloeit of ermee verband houdt, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het nationale recht, zonder de keuze of conflicterende wetten of regels aan te tasten.

Elke rechtszaak, actie of procedure die voortvloeit uit of verband houdt met deze Servicevoorwaarden of de Site zal uitsluitend worden voorgelegd aan de federale rechtbanken van Polen.