Warunki świadczenia usług

REGULAMIN

Poniższe warunki (łącznie „Warunki”) mają zastosowanie do korzystania z https://www.ego.eu, w tym wszelkie treści, funkcje i usługi oferowane na lub za pośrednictwem https://www.ego.eu (Strona internetowa").

Przeczytaj uważnie Warunki korzystania z usługi, zanim zaczniesz korzystać EGO, ponieważ korzystając z Witryny akceptujesz i zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych Warunków.

Niniejsze Warunki obowiązują od 28 stycznia 2021 r. Wyraźnie zastrzegamy sobie prawo do okresowych zmian niniejszych Warunków bez powiadomienia. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że od czasu do czasu należy przeglądać tę Witrynę i niniejsze Warunki oraz zapoznać się z wszelkimi modyfikacjami. Dalsze korzystanie z tej strony internetowej po takich modyfikacjach będzie stanowić potwierdzenie zmienionych Warunków i postanowień oraz zgodę na przestrzeganie i związanie się zmodyfikowanymi Warunkami.

Postępowanie na stronie internetowej

Korzystanie z Witryny podlega wszystkim obowiązującym przepisom i regulacjom, a użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść swojej komunikacji za pośrednictwem Witryny.

Publikując informacje lub w inny sposób korzystając z jakiejkolwiek usługi komunikacyjnej, pokoju rozmów, tablicy ogłoszeń, grupy dyskusyjnej, biblioteki oprogramowania lub innej usługi interaktywnej, która może być dostępna w tej Witrynie lub za jej pośrednictwem, zgadzasz się, że nie będziesz przesyłać, udostępniać, publikować, lub w inny sposób rozpowszechniać lub ułatwiać dystrybucję jakichkolwiek treści - w tym tekstu, komunikatów, oprogramowania, obrazów, dźwięków, danych lub innych informacji - które:

  • Są niezgodne z prawem, zawierające groźby, obraźliwe, napastliwe, zniesławiające, zniesławiające, wprowadzające w błąd, oszukańcze, naruszające prywatność innych osób, torturujące, zawierają wyraźne lub graficzne opisy lub opisy czynności seksualnych (w tym między innymi język seksualny o charakterze przemocy lub groźby skierowany do inna osoba lub grupa osób) lub w inny sposób narusza nasze zasady lub zasady
  • Ofiaruje, nęka, poniża lub zastrasza osobę lub grupę osób ze względu na religię, płeć, orientację seksualną, rasę, pochodzenie etniczne, wiek lub niepełnosprawność
  • Naruszenie jakiegokolwiek patentu, znaku towarowego, tajemnicy handlowej, praw autorskich, prawa do reklamy lub innych praw własności jakiejkolwiek strony
  • Stanowi nieautoryzowaną lub niezamawianą reklamę, wiadomości-śmieci lub masowe wiadomości e-mail (znane również jako „spamowanie”), łańcuszki, wszelkie inne formy nieautoryzowanego namawiania lub jakąkolwiek formę loterii lub hazardu
  • Zawiera wirusy programowe lub jakikolwiek inny kod komputerowy, pliki lub programy, które zostały zaprojektowane lub mają na celu zakłócenie, uszkodzenie lub ograniczenie działania jakiegokolwiek oprogramowania, sprzętu lub sprzętu telekomunikacyjnego lub uszkodzenie lub uzyskanie nieautoryzowanego dostępu do jakichkolwiek danych lub innych informacji jakąkolwiek osobę trzecią
  • Podszywa się pod jakąkolwiek osobę lub podmiot, w tym któregokolwiek z naszych pracowników lub przedstawicieli

Nie popieramy ani nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treść jakichkolwiek materiałów przesłanych lub przesłanych przez zewnętrznych użytkowników Witryny. Zasadniczo nie przeglądamy, nie monitorujemy ani nie edytujemy treści publikowanych przez użytkowników usług komunikacyjnych, pokojów rozmów, forów dyskusyjnych, grup dyskusyjnych, bibliotek oprogramowania lub innych usług interaktywnych, które mogą być dostępne w tej Witrynie lub za jej pośrednictwem.

Jednak my i nasi agenci mamy prawo, według własnego uznania, usunąć wszelkie treści, które w naszej ocenie nie są zgodne z niniejszymi Warunkami użytkowania i innymi zasadami postępowania użytkownika w naszej Witrynie lub są w inny sposób szkodliwe, budzą zastrzeżenia lub niedokładny. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek niepowodzenia lub opóźnienia w usuwaniu takich treści. Niniejszym wyrażasz zgodę na takie usunięcie i zrzekasz się wszelkich roszczeń wobec nas wynikających z takiego usunięcia treści.

Zgadzasz się, że możemy w dowolnym momencie i według naszego wyłącznego uznania wypowiedzieć członkostwo, konto lub inne powiązania z naszą witryną bez uprzedniego powiadomienia z powodu naruszenia któregokolwiek z powyższych postanowień.

Ponadto przyjmujesz do wiadomości, że będziemy w pełni współpracować przy dochodzeniach w sprawie naruszeń systemów lub bezpieczeństwa sieci w innych witrynach, w tym współpracować z organami ścigania przy dochodzeniach w sprawie podejrzeń o popełnienie przestępstwa.

Własność intelektualna

Akceptując niniejsze Warunki, potwierdzasz i zgadzasz się, że wszystkie treści prezentowane na tej stronie są chronione prawami autorskimi, znakami towarowymi, znakami usługowymi, patentami lub innymi prawami i prawami własności i są wyłączną własnością EGO.

Możesz korzystać z treści tylko w sposób wyraźnie dozwolony przez nas lub konkretnego dostawcę treści. Z wyjątkiem pojedynczej kopii wykonanej wyłącznie do użytku osobistego, nie możesz kopiować, reprodukować, modyfikować, ponownie publikować, przesyłać, publikować, przesyłać ani rozpowszechniać żadnych dokumentów lub informacji z tej Witryny w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób bez uprzedniej pisemnej zgody od nas. lub określonego dostawcy treści i ponosisz wyłączną odpowiedzialność za uzyskanie pozwolenia przed ponownym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów chronionych prawem autorskim, które są dostępne w tej Witrynie.

Witryny internetowe osób trzecich

Niniejsza Witryna może łączyć Cię z innymi witrynami w Internecie lub w inny sposób zawierać odniesienia do informacji, dokumentów, oprogramowania, materiałów i / lub usług dostarczanych przez inne strony. Te strony internetowe mogą zawierać informacje lub materiały, które niektórzy ludzie mogą uznać za nieodpowiednie lub obraźliwe.

Te inne witryny internetowe i strony nie są pod naszą kontrolą, a użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie ponosimy odpowiedzialności za dokładność, zgodność z prawami autorskimi, legalność, przyzwoitość ani jakikolwiek inny aspekt zawartości takich witryn, ani nie jesteśmy odpowiedzialni za błędy lub pominięcia w wszelkie odniesienia do innych stron lub ich produktów i usług. Umieszczenie takiego łącza lub odnośnika ma na celu jedynie ułatwienie i nie oznacza poparcia lub powiązania z Witryną lub stroną przez nas, ani jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej.

Wyłączenie gwarancji, ograniczenie odpowiedzialności i odszkodowanie

Twoje użycie EGO jest na Twoje wyłączne ryzyko. Witryna jest udostępniana „tak jak jest” i „tak, jak jest dostępna”. Zrzekamy się wszelkich gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym między innymi gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu i nienaruszalności.

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody, bezpośrednie lub następcze, wynikające z korzystania przez Ciebie z Witryny, a Ty zgadzasz się bronić, zabezpieczać i chronić nas przed wszelkimi roszczeniami, stratami, kosztami odpowiedzialności i wydatkami (w tym, ale nie wyłącznie, honorariami prawników) powstałymi od naruszenia praw osób trzecich. Przyjmujesz do wiadomości, że masz ograniczoną, niewyłączną, nieprzenoszalną licencję na korzystanie z Witryny. Ponieważ Witryna nie jest wolna od błędów ani błędów, zgadzasz się, że będziesz z niej korzystać ostrożnie i unikać sposobów, które mogą skutkować utratą własności lub informacji twojej lub osób trzecich.

Okres obowiązywania i wypowiedzenie

Niniejsze Warunki zaczną obowiązywać w stosunku do Ciebie, gdy utworzysz EGO konto lub gdy zaczniesz korzystać z EGO i będzie obowiązywać do momentu rozwiązania przez Ciebie lub przez nas.

EGO zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia niniejszych Warunków lub zawieszenia konta w dowolnym momencie w przypadku nieautoryzowanego lub podejrzewanego nieautoryzowanego korzystania z Witryny, niezależnie od tego, czy jest to sprzeczne z niniejszymi Warunkami i warunkami, czy w inny sposób. Gdyby EGO kończy niniejszy Regulamin lub zawiesza Twoje konto z dowolnego z powodów określonych w tej sekcji, EGO nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Ciebie.

Zadanie

EGO może scedować niniejsze Warunki lub dowolną ich część bez ograniczeń. Nie możesz scedować niniejszych Warunków ani żadnej ich części na żadną stronę trzecią.

Prawo rządowe

Niniejsze Warunki i wszelkie spory lub roszczenia wynikające z nich lub z nimi związane są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem wewnętrznym pl bez wpływu na wybór lub kolizję przepisów lub zasad.

Wszelkie pozwy, działania lub postępowania wynikające z niniejszych Warunków świadczenia usług lub z Witryną lub z nimi związane będą wnoszone wyłącznie przed sądy federalne w Polsce.